|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 55  
เข้าชมปีนี้ : 6,645  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,404  
  ตัวบ่งชี้ที่ 11

ตัวบ่งชี้ 11 ผลการบริหารความเสี่ยง

ประเด็นการพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 ตัวแทนครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา จากทุกส่วนงาน มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษา มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากความสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงาน มีการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง   Download
2 ตัวแทนครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา จากทุกส่วนงาน มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุลากรในทุกหน่วยงาน มีการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง   Download
3 ตัวแทนครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา จากทุกส่วนงาน มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงาน มีการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง   Download
4 ตัวแทนครูและบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านสังคม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงาน มีการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง   Download
5 ตัวแทนครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา จากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการค้นหา และระบุความเสียงด้านการพนัน และการมั่วสุม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง   Download

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดประเด็นความเสี่ยง   Download
2 แผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานภายในสถานศึกษา   Download
3 หลักฐานการได้รับการอนุมัติจากกรรมการสถานศึกษา   Download
4 รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงสถานศึกษา   Download
5 บันทึกของสาขางาน หรือสาขาวิชา หรือแผนกวิชา หรือประเภทวิชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   และรายงานที่เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา   Download
6 จำนวนครั้งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ถูกบันทึกไว้ที่ฝ่ายปกครองของสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   Download