|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 53  
เข้าชมปีนี้ : 6,643  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,402  
  ตัวบ่งชี้ที่ 10

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน                                                                                                                                           

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยร้อยละ 75 ต่อปี(อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากการนำผลจากการพัฒนาฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์)   Download
2 สถานศึกษาสนับสนุนครุและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษา หรือทุนวิจัยหรือสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากการนำผลจากการพัฒนาฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์)   Download
3 สถานศึกษาสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาโดยมีโครงการและเปลี่ยนบุคลากรร่วมกับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก อย่างน้อย ร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากการนำผลจากการพัฒนาฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์)   Download
4 สถานศึกษาส่งเสริมครูแและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน จนถึงระดับชาติ อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากการนำผลจากการพัฒนาฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์)   Download
5 สถานศึกษาสนับสนุนครูและบุคลากรทงการศึกษาให้ได้รัการพัฒนาคุณภาชีวีตที่เหมาะสมกับความเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 75 ต่อปี (ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนตลอดปีการศึกษา หรือมากกว่า 1 ครั้งต่อปีการศึกษา ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ)   Download

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
ลำดับที่ หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด   Download
2 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ    Download
3 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รัับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และพัฒนาจากหน่วยงานภายในและภายนอก   Download
4 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาโดยโครงการแลกเปลี่ยน(Staff Exchange) ร่วมกับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน/องค์กรภายนอก    Download
5 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับระกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน จนถึงระดับชาติ   
Download
6 จำนวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา   Download