|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 53  
เข้าชมปีนี้ : 6,643  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,402  
  ตัวบ่งชี้ที่ 9

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  การบริหารจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ 9  ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ


ประเด็นการพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นครบถ้วนสมบูรณ์และ เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถานประกอบการและ ตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เป็นต้น    Download
2 ฐานข้อมูลและอุปกรณ์การใช้งานมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและ การเข้าถึงข้อมูลทำได้อย่างสะดวก    Download
3 มีการจัดลำดับความสำคัญและความปลอดภัยในการใช้งาน และผู้ใช้งาน ทุกระดับมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการใช้งานได้จริง   Download
4 มีการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสินใจ (ใช้แผนงานโครงการประกอบการตัดสินใจ เช่น มี  MIS หรือไม่) จนเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ   Download
5 มีระบบป้องกันและระบบการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง   Download


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
         

ลำดับที่ หลักฐานการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 ระบบฐานข้อมูลที่แสดงว่าบุคลากรได้นำเอาข้อมูลจากระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการปฏิบัติงาน หรือเพื่อการตัดสินใจบริหารงานเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา    Download
2 ผลการสำรวจการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล    Download