|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 53  
เข้าชมปีนี้ : 6,643  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,402  
  ตัวบ่งชี้ที่ 8

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา


ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

ลำดับที่

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี/ไม่มี

แนบหลักฐาน

หมายเหตุ

1

องค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

Download

 

2

คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และนโยบาย และมีการกำกับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

Download

 

3

คณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

 

Download

 

4

คณะกรรมการสถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีผลการกำกับติดตามการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบวาระการดำรงตำแหน่ง

 

Download

 

5

คณะกรรมการสถานศึกษามีการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกำกับดูแลให้สถานศึกษาดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากการสรรหาอย่างเป็นระบบและมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง

 

Download

 


ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

ลำดับที่

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ
มี/ไม่มี

แนบหลักฐาน

หมายเหตุ

1

มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ของผู้บริหาร ในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ (โดยผู้ตรวจสอบภายนอก) เพื่อนำผลการประเมินมากำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงและเกิดประโยชน์ ต่อสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น

 

Download

 

2

มีการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดยมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุมบุคลากรทั้งองค์กรอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี   เป็นต้น

 

Download

 

3

มีการควบคุมอัตราส่วนครู : ผู้เรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ หน่วยงานต้นสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผู้บริหาร อาจแก้ปัญหาด้วยการหา ผู้สอนเพิ่ม เช่น จ้างครูอัตราจ้าง 9 เดือน หรือหาผู้มีความรู้ในชุมชนนั้นๆ มาช่วยสอน เป็นต้น

 

Download

 

4

มีการกำกับดูแลอัตราส่วนผู้สำเร็จการศึกษา (Success rate) รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษาด้านบุคลากร พื้นที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และทรัพยากรอื่น ให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

Download

 

5

มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

 

Download