|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 55  
เข้าชมปีนี้ : 6,645  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,404  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา
ลำดับที่
ประเด็นการพิจารณา
มี/ไม่มี
แนบหลักฐาน
1
แต่ละสาขางานมีจำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ  ผู้เรียนทั้งหมด
 
Download
2
แต่ละสาขางานมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู่เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า    16 ชั่วโมงต่อปี
 
Download
3
แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อชุมชนและท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี
 
Download
4
แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อหน่วยงานหรือองค์กรอื่นไม่น้อยกว่า 2 แห่งต่อปี
 
Download
5
แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อสถานศึกษาอื่นไม่น้อยกว่า 2 แห่งต่อปี
 
Download

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
ลำดับที่
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
มี/ไม่มี
แนบหลักฐาน
1
จำนวนรายและชื่อสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาเปิดสอน
 
Download
2
จำนวนและรายชื่อสาขางานที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์
 
Download
3
รายชื่อและข้อมูลจำนวนเวลาของผู้เรียนรายบุคคลที่ได้เข้าร่วมการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพ
 
Download
4
รายชื่อชุมชนหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพ พร้อมรายงานผลการประเมิณโครงการ
 
Download
5
เอกสารข้อมูลหลักฐานของชุมชน หน่วยงาน หรือสถานศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
Download

 
::หลักสูตรระยะสั้น::

ประเด็นการพิจารณา
ลำดับที่
ประเด็นการพิจารณา
มี/ไม่มี
แนบหลักฐาน
1
แต่ละสาขางานมีจำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ  ผู้เรียนทั้งหมด
 
Download
2
แต่ละสาขางานมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู่เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า    16 ชั่วโมงต่อปี
 
Download
3
แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อชุมชนและท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี
 
Download
4
แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อหน่วยงานหรือองค์กรอื่นไม่น้อยกว่า 2 แห่งต่อปี
 
Download
5
แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อสถานศึกษาอื่นไม่น้อยกว่า 2 แห่งต่อปี
 
Download

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
ลำดับที่
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
มี/ไม่มี
แนบหลักฐาน
1
แต่ละหลักสูตรรายวิชาชีพมีจำนวนผู้รับการฝึกรมที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้รับการฝึกอบรมที่มีเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 
Download
2
แต่ละหลักสูตรรายวิชาชีพมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้รับการฝึกอบรมเอาร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมด
 
Download
3
แต่ละหลักสูตรรายวิชาชีพให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อชุมชนและท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อปี
 
Download
4
แต่ละหลักสูตรรายวิชาชีพให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อหน่วยงานหรือองค์กรอื่นไม่น้อยกว่า 2 แห่งต่อปี หรือ
 
Download
5
แต่ละหลักสูตรรายวิชาชีพให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อสถานศึกษาอื่นไม่น้อยกว่า 2 แห่งต่อปี
 
Download