|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 55  
เข้าชมปีนี้ : 6,645  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,404  
  ตัวบ่งชี้ที่ 4
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์

คำอธิบาย
   จำนวนผลงานที่เป็นโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงงาน/โครงการ โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับรางวัลในการประกวดระดับต่างๆ นำเสนอในรูปของร้อยละ

นิยาม
   โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนได้ใช้องค์ความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาหรือผลงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้นเอง
  • การนำไปใช้ประโยชน์  หมายถึง การที่โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนพัฒนาขึ้นมีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยต้องเป็นการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ด้วยกลุ่มคนนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งาน
  • การได้รับรางวัล หมายถึง การที่โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนพัฒนาขึ้นได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขัน หรือได้รับการยกย่องเชิดชูความสามารถของผู้เรียนโดยหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่ได้รับการยอมรับ หรือ

ประเด็นการพิจารณา
ค่าน้ำหนัก
ระดับคุณภาพผลงาน
0.50
ระดับภายในสถานศึกษา
0.70
ระดับจังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น
0.90
ระดับภาค
1.00
ระดับชาติขึ้นไป