|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 55  
เข้าชมปีนี้ : 6,645  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,404  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2

คำอธิบาย
   จำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ที่สอบผ่านการทดสอบจากข้อสอบกลางของสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทั้งในเชิงวิชาการด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เปรียบเทียบกับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น โดยไม่นับรวมกรณีผู้เรียนในหลักสูตรเทียบโอนและผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้น
นิยาม
   ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน หมายถึง ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ ประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ปวช. หรือ ปวส. (เป็นผู้เรียนในชั้นปี ๓ ของระดับ ปวช. และผู้เรียนชั้นปีที่ ๒ ของระดับ ปวส.) ไม่นับรวมกรณีผู้เรียนในหลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรระยะสั้น

ประเด็นการพิจารณา
ลำดับที่
ประเด็นการพิจารณา
มี/ไม่มี
แนบหลักฐาน
1
ร้อยละของจำนวนผู้เรียนชั้้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน (ภาษา การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเชิงตัวเลข ทักษ่ะเชิงวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ) ต่อจำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด
 
Download

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
ลำดับที่
หลักฐานการพิจารณา
มี/ไม่มี
แนบหลักฐาน
1
จำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายโดยจำแนกเป็นหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส
 
Download
2
จำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการด้านความรู้และ ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน โดยจำแนกเป็นหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส.
 
Download
3
รายงานผลการทดสอบจากสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โดยจำแนกตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.  ทั้งนี้
ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบดังกล่าวให้คะแนนตัวบ่งชี้นี้เป็น 0
 
Download