|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 55  
เข้าชมปีนี้ : 6,645  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,404  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1

ลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน                                                                                                                                           
ตัวบ่งชี้ 1  ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1  ปี

ประเด็นการพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 ร้อยละของสำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ และ/หรือศึกษาต่อ และ/หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี ต่อจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   Download
  1.  รายงานสถิติการสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับและสาขาวิชารายปีการศึกษา มี Download
  2.  รายงานข้อมูลภาวะจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องแจกแจงข้อมูลดังนี้    
        2.1  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด มี Download
        2.2   จำนวนผู้ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้อง มี Download
        2.3  จำนวนผู้ได้งานทำไม่ตรงสาขา  มี Download
        2.4  จำนวนผู้ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง มี Download
        2.5  จำนวนผู้ว่างงานและไม่ได้ศึกษาต่อ  มี Download
        2.6  จำนวนผู้ที่มีงานทำอยู่ก่อนแล้ว มี Download


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
          

ลำดับที่ หลักฐานการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 ระดับ ปวส.นับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่             เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
  Download
2 ระดับ ปวช.นับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ศึกษาต่อในระดับ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการในสาขาที่เกี่ยวข้อง   Download
3 กรณีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำอยู่ก่อนแล้ว (เกณฑ์ทหาร บวช ต้องโทษจำคุก เสียชีวิต)
ให้หักจำนวนที่ใช้คำนวณออก
  Download
4 การทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระต้องใช้ความรู้ทั้งหมดหรือความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา เช่น จบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เปิดร้านซ่อมหรือขายโทรศัพท์มือถือ (สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ขายสอดคล้องกับวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา) หรือจบบัญชีแต่ได้งานทำด้านการตลาดเป็นต้น ถ้ามีเพียงธุรกิจส่วนตัว แต่ไม่ระบุสาขา/ประเภท/ลักษณะของธุรกิจ ไม่นับให้ว่าเป็นการประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง   Download
5 สาขาที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจากประเภทวิชาเป็นหลัก (อุตสาหกรรม พณิชยกรรม เกษตรกรรม ประมง คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเทียว อุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ) เช่น สำเร็จการศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าได้งานทำด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าประกอบอาชีพในกลุ่มประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือสำเร็จการศึกษาสาขาบัญชีได้งานด้านการตลาดให้ถือว่าประกอบอาชีพในกลุ่มประเภทวิชาพณิชยกรรม เป็นต้น   Download