ประเภท : ข่าวสารวิชาการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของภาควิชาเทคนิคการเชื่อม และการผลิต  
  หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต เข้าร่วมอบรม In-Country Training Programme  
  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ภาควิชาเทคนิคโลหะ 
  อบรมครูเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศเฉพาะทาง หลักสูตรการเชื่อม และ 
  ประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) 
  CVM&Excellent Center ความร่วมมือด้านวิชาการ กับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก 
มีข้อมูลทั้งหมด  6  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1